ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

Button 1 default text
Button 2 default text

PROČ ZATEPLOVAT

V dnešní ekonomicky vypjaté době se vytápění objektů stává nezanedbatelnou položkou provozních nákladů a to nejen u objektů panelové výstavby, ale i u rodinných domů. Reálnou cestou k dosažení žádaných úspor energie je zateplení těchto objektů. To je však vždy nutno řešit včetně úprav výplní otvorů ( těsnění, popř. výměna ) a souvisejících konstrukcí ( stropy, střechy atd. ), aby bylo dosaženo potřebného efektu.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickými měřeními, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 30% – 50%, což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice asi 10 let. Při odpočtu nákladů na opravu staré fasády, popř. úspory tl. obvodového zdiva a základů při novostavbě se zateplení stává investicí ještě zajímavější.

Výhody zateplení obvodového pláště

Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody a to zejména:

  • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
  • vynechání vnější omítky-možno aplikovat přímo na obvodový plášť
  • zvýšení akumulace tepla ve zdivu – zkrácení topného cyklu
  • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
  • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
  • snížení potřeby paliv – snížení znečištění ovzduší
  • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
  • odstranění příčiny vzniku plísní na vnitřních stěnách
  • možnost nového architektonického řešení fasády

Z těchto důvodů se zateplení objektů, které mají dnes již nevyhovující tepelně technické charakteristiky obvodového zdiva, stává i přes vyšší počáteční náklady investicí, která plní požadavky na moderní a komfortní bydlení.

Zde uvádíme vývoj hodnoty tepelného odporu obvodových konstrukcí, ze kterého je patrný požadavek na snižování energetické náročnosti budov a tím i rostoucí význam dodatečných tepelných izolací.

BUDE DOPLNĚNO O TABULKY + TECHNOLOGIE + BAUMIT

REFERENCE